Förstudie, Klimathall

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Kommunikation och beräkningssystem
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syftar till att förbereda för finansiering av en vintertesthall i Norrland inland där fordonstestning i kallt klimat är väl etablerad. Målen med studien är uppfyllda. Målen att utreda hur vintertesthallen bör vara konstruerad och lokaliserad för nuvarande och framtida behov är mött med exempel och krav på byggnadstyper, lokaliseringar och lösningar för fordonstestning. Målen att utreda bygg- och driftkostnad nedbruten på timnivå är nått med beräkningar med dessa exempel som utgångspunkt.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens resultat är exempel på byggnadstyper, lokaliseringar och lösningar för fordonstestning som visar hur en vintertesthall kan vara konstruerad. Exemplen omfattar arkitektur, energianalys, konstruktion och geologiska förutsättningar (lämplig lokalisering). Aspekter för lokalisering omfattar närhet till elkraft, annan infrastruktur, samt befintlig testverksamhet. Bygg- och driftskostnad för dessa exempel har uppskattats. Förväntat effekt är att dessa resultat kan utgöra grunden för de underlag som behövs för beslut om finansiering av en vintertesthall.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts i två faser med ett omtag inför den andra fasen, triggat av resursbrist i studiens första del. Relativt lite resurser förbrukades i den första fasen och större delen av arbetet har genomförts under våren 2013. Under första fasen bröts förstudiens mål ned i önskvärda aktiviteter som startats och genomförts parallellt i förstudiens senare del. Resultatet av dessa separata men samordnade aktiviteter har sammanställts till studiens slutrapport. Intern och expertis har använts i aktiviteterna på ett sätt som gett ett bra sammanhållet resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.