Förstudie Grafen i strålningsmätning

Diarienummer 2015-01462
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 497 804 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Syfte och mål

Syftet är att, med experiment och teststrukturer svara på frågorna: Strålninghärdighet för tryckta grafenledare. Påverkan på dosmätning i form av sekundära elektroner från intilliggande grafenledare. Användbarhet av långa grafenledare för anslutning av sensordioder. Uppfyllelse: Ingen degradering har uppmätts eller iakttagits för grafenledare vid bestrålning med 50kGray. Inga mätfel uppkomna av sekundärstrålning från inducerade elektroner i grafen har kunnat mätas. Ledningsförmågan i långa ledare av grafenbaserat bläck är tillräcklig för mätning av strålningsdos.

Resultat och förväntade effekter

Tryckningen av ledarna utfördes med högt tryck p.g.a. tunt substrat, vilket orsakade utsmetning av ledarna. En minsta ledarbredd på 150µm uppnåddes. Framtida försök med optimerat PCB material och bläck kan sannolikt förbättra precisionen. Monteringstekniken behöver utvecklas för s.k. bumpning. Långa grafenledare har tillräcklig ledningsförmåga för dosmätning. Sammantaget finns en potential att öka prestandafördelar gentemot traditionella ledarmaterial, om precisionen och kontaktering kan förbättras. I applikationen Head and Neck kan detta ge klara marknadsfördelar.

Upplägg och genomförande

Projektets faser: Konstruktion av testkort - Baserade på befintliga kort. Underskattat tidsmässigt med flera omkonstruktioner. Tillverkning och montering - Montering av kontakter och manuell bondning av dioder. Monteringen gick enligt plan, tillgänglighet och skeppning långt över tidsplan. Strålbehandling enligt plan. Analys av grafen - internt Acreo enligt plan. Mätning av dos - Utfört av ScandiDos. Analys av resultat- Gemensamt enligt plan. Sammanfattning: Designarbete långt över plan, övriga aktiviteter enligt plan, logistik, väntetider och transport långt över plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.