Förstudie Arktisk Elväg

Diarienummer 2014-03943
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NBB
Bidrag från Vinnova 989 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att främja branschöverskridande samverkan och att främja samverkan mellan industri och universitet, högskolor och institut har uppnåtts. Målet att inom ramen för projektet ta fram ett underlag för fortsatt arbete med att skapa en full utbyggnad av en elväg mellan Mertainen och Svappavaara har uppnåtts. Ytterligare utredningar behövs bl.a. vad avser finansieringsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Analys av specifika förutsättningar för drift i arktiskt klimat visar att en elväg är genomförbar. Vissa komponenter behöver justeras och testas i pilotdrift i de aktuella förhållandena innan storskalig implementering är möjlig. Den ekonomiska analysen visar att transportvolym, transportavstånd och drifttid är viktiga parametrar vid beräkning av lönsamhet för en elväg. Finansieringsmodell måste utredas vidare och klargöras. En anläggning av detta slag ger både energibesparing och miljönytta.

Upplägg och genomförande

Förstudiearbetet har genomförts av deltagande parter som ansvarat för sina respektive delutredningar. Inom projekttiden har ett antal projektmöten och uppföljningsmöten genomförts. Vid starten av uppdraget genomfördes ett platsbesök vid den aktuella vägsträckan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.