Förstudie - Testcenter för vindkraft i kallt klimat

Diarienummer
Koordinator SCANDINAVIAN WIND AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

övergripande affärsplan En affärsplan har tagits fram. En samhällsekonomisk kalkyl togs också fram. Förslag på ägarstruktur och finansiering Ett förslag på hur ett testcenter kan finansieras samt hur en ägarstruktur för ett oberoende testcenter har tagits fram. Geografisk placering Flera förslag på lämplig geografisk placering har tagits fram. Förutsättningar för att få tillstånd Denna studie visar att det tillstånd om söks för en sådan här verksamhet är av samma typ som det tillstånd som ges för en vanlig vindpark.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen med projektet har varit att ta fram ett underlag för att kunna göra en bedömning av hur ett testcenter för kallt klimat skall se ut och drivas. Vid projektets hade följande tagits fram: en affärsplan, ett förslag på ägarstruktur och finansieringsplan, en beskrivning av tillståndsprocessen och ett antal förslag på lämpliga etableringsplatser. Förväntade framtida effekter är att ett nytt projekt startas för att fortsätta jobba mot en etablering av ett testcenter enligt ovan samt att en ägargrupp bildas i syfte att driva verksamheten på centret i framtiden.

Upplägg och genomförande

I projektets startfas genomfördes en noggrann planering för att säkerställa att projektet når de mål som satts upp och att den verksamhet som beskrivs faktiskt kommer att uppfylla kundernas behov. De viktigaste aktiviteterna har varit kartläggning av kundernas och forskningens behov, lokaliseringsanalys, utformning av verksamheten, definition av tillståndsprocess och finansiering och ägande. Projektet har löpt enligt plan och att den inriktning som projektet tog redan tidigt har visat sig fungera mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.