Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - säkerhet självkörande fordon (SAE lvl 4/5) på AstaZero

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 435 285 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning FFI - Styrelse initierade projekt
Slutrapport 2018-01931sv.pdf (pdf, 1179 kB)

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att öka kunskapen om autonoma fordon ur ett provningsperspektiv utan säkerhetsförare ombord, riskerna med autonom provning samt hur provbanans processer, regler och övervakningssystem behöver utvecklas för att upprätthålla säkerheten.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenhet och kompetens som byggts under studien har resulterat i ett stödjande dokument för provbanor i Europa som kan användas som input när riskanalyser och regelverk kring autonom testning utformas. Efter studie av förarlöst fordon har provbanans processer för bokning, trafikledning och riskanalys uppdaterats. En lista över områden där utvecklingsarbete kommer krävas för att tex kunna upprätta kommunikation mellan självkörande fordon och AstaZeros trafikledningssystem har tagits fram. Förstudien har resulterat i en FFI ansökan i samverkan med industri och institut.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bestått av praktiska studier av förarlösa fordon och nödstopp, deltagande i riskanalyser och litteraturstudier. En jämförelse mellan förarlöst och förarkört fordon har gjorts för att fånga upp behov av förändringar i process, regelverk och övervakning. AstaZero har också lett en arbetsgrupp bestående av andra provbanor och framstående kunder inom autonom testning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2018-01931

Statistik för sidan