Försmält mangan-aluminium legering

Diarienummer 2017-02511
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 852 650 kronor
Projektets löptid juli 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Aluminiumindustrin använder olika manganinnehållande legeringar, så kallade förlegeringar, vid tillverkning av produkter innehållande mangan. Dessa förlegeringar består av försmälta legeringar eller briketter som innehåller mellan 20-90 % mangan baserat på jungfruliga material. Denna genomförbarhetsstudie har som mål att klarlägga om en försmält legering bestående av mangan och aluminium med tillräcklig god kvalitet kan framställas från sekundära material från aluminiumindustrin samt från insamlade och upparbetade alkalibatterier.

Förväntade effekter och resultat

Effekten vid en implementering ger många konkurrensfördelar för svensk industri. Uppsmältningen och utbyte av mangan kommer sannolikt att förbättras med en försmält legering jämfört med manganbriketter. Produktion av legeringen skulle också minska miljöbelastningen då mängden material till deponi skulle minska. Företagen verksamma i Sverige inom aluminium stärker sin konkurrenskraft genom en mer hållbar produktion, en bättre och säkrare inlegering av mangan samt minskade deponikostnader. En inhemsk produktion skulle också skapa arbetstillfällen.

Planerat upplägg och genomförande

Studien är organiserat i 7 arbetspaket (AP) och omfattar termodynamik, utveckling i pilotskala, laboratorieundersökningar, driftförsök och efterföljande provning. I studien kommer en mindre mängd försmält legering tas fram och verifieras i industriell driftskala från inlegering till och med efterföljande provning. Då alla resultat är på sin plats kommer ett slutseminarium att genomföras med målet att definiera ett fullskaleprojekt utifrån genomförbarhetsstudien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.