Försmält mangan-aluminium legering PREMA-2

Diarienummer 2018-02374
Koordinator Swerim AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 4 722 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

Aluminiumindustrin använder olika manganinnehållande förlegeringar vid tillverkning av manganlegerade aluminiumprodukter. Förlegeringarna består av försmälta legeringar eller briketter med ren manganmetall och rent aluminium i varierande proportion. Oavsett förlegering så är innehållet av mangan baserat på jungfruliga material. Målet för fullskaleprojektet är att i pilotskala demonstrera och verifiera processer för tillverkning av förlegeringar baserat på sekundära material från aluminiumindustrin samt restprodukter innehållande manganoxid.

Förväntade effekter och resultat

Ett nytt processkoncept för framställning av manganinnehållande förlegeringar framstår som ett attraktivare alternativ när det gäller ekonomi och hållbarhet. Den nya legeringen har en potential att täcka en stor del det årliga svenska behovet av dessa förlegeringar. Dessutom minskar miljöbelastningen genom att mindre mängder material deponeras. Den svenska aluminiumindustrin stärker sin konkurrenskraft genom en mer hållbar och resurseffektiv produktion, en bättre och säkrare inlegering av mangan samt minskade deponikostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i olika arbetspaket vilka omfattar vidareutveckling av processkonceptet, undersökningar i laboratorie-, pilot och produktionsskala samt efterföljande materialprovningar. Inlösningens kinetik studeras i laboratorie- och driftskala och är speciellt intressant då omrörningen och därmed kinetiken är olika hos olika företag. Totalt testas inlösning i 3 olika aluminiumlegeringstyper och vid 4 ugnar med olika förutsättningar. Legeringens funktion i drift testas med andra ord fullt ut för att säkerställa ett gott beslutsunderlag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.