Forskningsagenda för säkra globala försörjningskedjor genom innovativ förpackningsdesign

Diarienummer 2014-03311
Koordinator PACKBRIDGE AB (SVB)
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Visionen för forskningsagendan ´Säkra och globala försörjningskedjor genom innovativ förpackningsdesign´ är att Sverige 2025 ska vara ett nav för världsledande forskning, innovation, entreprenörskap och företagande inom säker och hållbar varuförsörjning. Agendan förväntas leda till följande effektmål: Högteknologiska innovativa förpackningslösningar Säkra produkter och säker varuförsörjning Konkurrenskraftig förpackningsindustri i Sverige Stärkt kompetensförsörjning till svensk industri Världsledande forskning i samverkan akademi och näringsliv

Resultat och förväntade effekter

En sammanställning av resultaten från workshops och intervjuer, visar att det finns fyra huvudområden och två stödområden som branschens aktörer finner vara särskilt viktiga och intressanta att förbättra på såväl lång som kort sikt. Huvudområdena är: 1.Hållbarhet och resurseffektivitet 2.ökad säkerhet och trygghet 3.Värdeskapande förpackningar 4.Opinion och kommunikation Nya möjligheter att förbättras och utvecklas ges under förutsättning att dess aktörer kan samverka effektivt. Därför har två stödområden identifierats: Samverkan Omvärldsanalys

Upplägg och genomförande

Arbetet har letts av Packbridge i samverkan med Förpackningslogistik och LU Open vid Lunds universitet. Branschens aktörer har bjudits in via Packbridge att delta i en av två workshops under hösten 2014. De som inte haft möjlighet att delta har telefonintervjuats. Workshops och intervjuer har genomförts tillsammans med processledare från LU Open Innovation Center, vid Lunds universitet. Sammanställning har gjorts av projektledningen från Lunds universitet och Packbridge. Denna har sedan skickats på remiss tillsamtliga medverkande för synpunkter och återkoppling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.