Forskarstött lärande pilotsatsningar innovationsledning

Diarienummer 2015-06534
Koordinator Apel Aktiebolag - APeL Forskning och Utveckling
Bidrag från Vinnova 438 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med lärandeprojektet har varit att beskriva och analysera funktioner i och erfarenheter från pilotinsatserna. Vad verkar fungera och under vilka förutsättningar? I uppdraget har också ingått att, utifrån de resultat som lärandeprojektet visat på, vara en samtalspartner för Vinnova och att komma med förslag och rekommendationer inför eventuella fortsatta satsningar. I enlighet med detta har en löpande dialog med Vinnova skett, med redovisning av resultat och gemensam analys. Resultaten från lärandeprojektet framgår också av bifogad slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatserna från lärandeprojektet utgör, förhoppningsvis, ett konstruktivt bidrag i Vinnovas fortsatta ansträngningar att stärka förmågan till innovationsledning i offentliga verksamheter. Några av slutsatserna, i kortform, är: Såväl ´beställarkompetensen´ som ´mottagarkapaciteten´ hos behovsägarna behöver stärkas för att satsningar av detta slag ska få önskad effekt. Forskarnas roll i förhållande till tjänsteutvecklarna behöver definieras tydligare. Större kunskap behövs om hur man kan arbeta med samverkansavtal och partneravtal mellan offentligt och privat.

Upplägg och genomförande

Uppdraget har utförts med en kvalitativ metod, som bygger på förståelse och dialog. Intervjuer har genomförts med personer som arbetar med, eller relaterar till, projekten. Löpande dialog med utlysningsansvariga vid Vinnova har skett, med fysiska möten för återföring och diskussion, liksom deltagande i workshops inom utlysningarna. Dokumentstudier har varit ett återkommande inslag i uppdraget. Uppdraget har också inneburit arbete med en enkätundersökning mot projekt i en av utlysningarna. Upplägg och genomförande av lärandeprojektet har fungerat väl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.