Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnyelsebara bindemedel för träskivor

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

En sammanställning av forskningsfronten inom potentiella förnyelsebara bindemedel för spånskivor och ett intervjuprogram med industrier i värdekedjan KTH, IKEA, Lantmännen och Stora Enso har genomförts. Det som framkommit i studien är att ur tekniskt/ekonomisk synvinkel är råvarorna från spannmålsindustrin (stärkelse och proteiner) generellt de mest intressanta. Dessa kombinationer har förutsättningar att klara de produktionskrav som ställs inom spånskiveindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien visar att det genom ett samarbete med intressenter i värdekedjan för produktion av spånskivor är möjligt att ta fram ett nytt bindemedel baserat på förnyelsebara komponenter såsom stärkelse och proteiner. Detta leder till en minskning av emissioner från möbler och spånskivor och därmed en bättre inomhusmiljö. Genom detta kan en stor marknad för bindemedel på flera miljoner ton transformeras och bidraga till ett hållbarare samhälle. En ansökan till UDI steg 2 planeras till januari 2017.

Upplägg och genomförande

Projektdeltagarna KTH,IKEA,Lantmännen och Stora Enso representerar potentiella intressenter i en värdekedja för bindemedelsproduktion för spånskivor baserade på förnyelsebara råvaror som stärkelse, proteiner och hemicellulosa. Upplägget var att genom litteraturstudier, samarbete med projektdeltagarna, vilket inkluderade industribesök, få fram de tekniska/ekonomiska möjligheterna för att basera bindemedlen på dessa råvaror. En analys visar att stärkelse och proteiner har goda förutsättningar för detta framförallt om de kombineras med bindemedelskemi från KTH.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04313

Statistik för sidan