Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror

Diarienummer 2018-03998
Koordinator NYNAS AB (PUBL) - NYNAS AB (PUBL), Nynäshamn
Bidrag från Vinnova 402 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka möjligheten att skapa en ny värdekedja där basolja med hög molekylvikt tillverkas från restprodukter från skogs- och jordbruk såsom hemicellulosa eller andra polysackarider. Målen med projektet är att undersöka och fastställa lämpliga processbetingelser och katalysatorer för de tilltänkta syntesstegen, samt att tillverka en kolväteblandning med hög molekylviktsfördelning i tillräcklig mängd för att behovsägaren skall kunna göra en uttömmande bedömning av dess lämplighet som basolja och vidare applikationsområde.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge svar på om slutprodukt kan erhållas med tillräckligt hög viskositet och kvalitet, samt vilka förutsättningar som krävs för en effektiv hydrogenering till slutprodukt. En möjlig process för tillverkning en förnyelsebar basolja, tekniskt likvärdig eller bättre än dess fossila motsvarighet, är ett stort steg framåt för oljeraffinaderier att utvärdera möjligheter och begränsningar att bli mer anpassade till en biobaserad ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer gemensamt drivas av RISE och Nynas. RISE kommer utföra de praktiska syntesmomenten och Nynas utvärderar den slutliga produkten. Först kommer högmolekylärt derivat syntetiseras från råvaror erhållna ur hemicellulosa. Inför hydrogeneringssteget kommer matningen formuleras noggrant för att medge en effektiv tillförsel i processen. Slutligen hydrogeneras materialet i batchreaktor där insamlade data sedan används för anpassning av processen till utrustning som efterliknar kontinuerlig raffinaderi-infrastruktur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.