Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror

Diarienummer
Koordinator NYNAS AB (PUBL) - NYNAS AB (PUBL), Nynäshamn
Bidrag från Vinnova 402 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att undersöka möjligheten att skapa en ny värdekedja där basolja med hög molekylvikt tillverkas från restprodukter från skogs- och jordbruk. Målen med projektet var att undersöka och fastställa lämpliga processbetingelser och katalysatorer för de tilltänkta syntesstegen, samt att tillverka en kolväteblandning med hög molekylvikt för bedömning som basolja. Dessa mål uppfylldes och det visade sig vara möjligt att från derivat av hemicellulosa framställa en kolväteblandning från vilken både lätta och tunga basoljor skulle kunna erhållas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Från derivat av hemicellulosa är det möjligt att enkelt syntetisera intermediat med kolskelett av signifikant storlek. Hydrogenering av intermediatet i fossil bärare fungerar väl. Resultatet är en kolväteblandning som, med avseende på molekylvikt och kokpunktsintervall, av allt att döma har förutsättning att kunna utvecklas till en förnyelsebar basolja. En förnyelsebar basolja, tekniskt likvärdig eller bättre än dess fossila motsvarighet, skulle vara ett stort steg framåt för petroleumindustrin att anpassa sig till en mer biobaserad ekonomi.

Upplägg och genomförande

Projektet har gemensamt utförts av RISE och Nynas. RISE stod för de praktiska syntesmomenten och Nynas har kontinuerligt utvärderat resultat för att styra utvecklingsarbetet. Först identifierades lämpliga betingelser för syntes av högmolekylärt derivat. Därefter studerades olika sätt att formulera derivatet inför hydrogeneringssteget. Slutligen hydrogenerades materialet i batchreaktor där insamlade data kan användas för anpassning av processen till befintlig infrastruktur för ett raffinaderi. Sammantaget har projektet löpt som tänkt och enligt tidplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-03998

Statistik för sidan