Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Diarienummer
Koordinator RISE KIMAB AB - RISE KIMAB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta renovering och bedömningen av det svenska VA-nätet för ledningsägarna med speciellt fokus på väg och järnvägsnära rörledningar. Projektets mål är i korthet: Att sammanställa en mall för kravställning vid upphandling av flexibelt foder. Att undersöka möjligheter för att ta fram en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer. Att analysera tidigare installerade flexibla foder för att uppskatta kvarvarande livslängd. Att undersöka möjligheterna för en nationell 3:e partscertifiering.

Förväntade effekter och resultat

Genom att ta fram underlag för kravställan vid upphandling av flexibla foder främjas val av material och processer som är affärsmässiga och samhällsekonomiskt mest effektiva. Med en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer, tillsammans med studien av äldre installerade flexibla foder kan förbättrade bedömningar av drifttillståndet hos VA-nätet göras. Ny data kommer även ge möjligheten till nya beräkningsmodeller för tillståndsbedömning. Det kan förväntas ge ökad kostnadseffektivitet och lägre totalkostnad i transportinfrastrukturinvesteringar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i sammarbete med både ledningsägare och företag vilket kommer ge ett helhetsperspektiv på problematiken. Därutöver kommer provföremål från äldre driftsatta flexibla foder att studeras med syfte att bedöma åldringsprocessen. Projektet är uppdelat i 6 arbetspaket: 1. Litteraturstudie, projektledning, kommunikation och dokumentation 2. Genomgång av befintliga testresultat 3. Test av ledningsnätsägares driftsatta rör 4. Riktlinjer för kravställan 5. Metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer 6. Kemiska risker och miljöstörande ämnen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2020

Diarienummer 2018-00672

Statistik för sidan