Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Diarienummer
Koordinator RISE KIMAB AB - RISE KIMAB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Projektet syftade att underlätta beställarorganisationers statusbedömning och upphandling av flexibla foder för cirkulära självfallsledningar. Projektet har resulterat i att 25 driftsatta flexibla foder har analyserats i labbet för kemiska och mekaniska egenskaper. Utöver det har förslag på kvalitetskontroll av nyinstallerade flexibla foder samt funktionskravsmatris och mall för upphandling av ett objekt formulerats. En genomgång av det kemiska innehållet i flexibla foder innan och efter härdning har resulterat i en rapport om flexibla foders miljö- och hälsorisker.

Resultat och förväntade effekter

Den kemiska beständigheten i fodren var generellt sett god, de flesta framstod som väl bevarade trots många år i drift. Ett antal foder uppvisar tecken på materialförändringar från tiden i drift samt defekter som kan kopplas till installation. Den skenbara ringstyvheten är god för de flesta flexibla fodren och ingen hade ett värde lägre än 2 kN/m2 (SN2). Projektet lyfter att kvalitetskontroller bör genomföras, något som ofta försummas idag. Mallen för upphandling förväntas ge effekter, dock kunde inte samstämmighet om dess utformning nås mellan olika aktörer inom referensgruppen.

Upplägg och genomförande

Projektets största risk bedömdes innan start vara kopplat till möjligheten att få tag i driftsatta flexibla foder. Detta lyckades mycket tack vara ett stort engagemang från ledningsägare och entreprenörer, vilket krävde en omfattande kommunikation. Att få tag i installationsprotokoll för de uppgrävda fodren visade sig vara svårare än väntat, vilket var kopplat till försummade kvalitetskontroller av nyinstallationer. Att försöka få fram konsensus hos marknadens olika aktörer om hur flexibla foder ska upphandlas gick inte att nå, vilket kanske var en naiv inställning initialt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2021

Diarienummer 2018-00672

Statistik för sidan