Förnybara drivmedel för global hållbarhet - Plattform f3 Etapp 2

Diarienummer 2016-03499
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 210 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Inom projektet Plattform f3 arbetar Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3 - fossil free fuels) för att förbättra förutsättningarna för svensk industri och svenska forskningsaktörer att bedriva forskning, utveckling och genomföra demonstrationsprojekt inom området förnybara drivmedel. Målet är att främja och underlätta svenskt deltagande och öka EU-finansieringen till svenska aktörer, genom påverkan och bidrag till utformningen av framtida arbetsprogram och utlysningar inom EU:s relevanta FOI-program.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet förväntas f3 i ökad utsträckning kunna påverka utformningen av forskningsämnen (s.k. topics) inom Horisont 2020:s arbetsprogram för 2018-2020 inom samhällsutmaningen Energi samt påverka prioriteringar och inriktning för EU:s forskningsprogram inom området efter 2020 i en för svensk industri och forskning gynnsam riktning. Projektet ska därmed bidra till ökat antal ansökningar till EU:s R&I-program och ökad EU-finansiering till svenska aktörer, för projekt som bidrar till omställningen till en fossilfri transportsektor.

Planerat upplägg och genomförande

Påverkansarbetet ska ske genom att: öka svenskt deltagande inom arbetsgrupper etc inom EU:s teknikplattformar; utforma och lämna konkreta förslag till utformning av topics; bidra med aktiva synpunkter till EU-kommissionens planeringsarbete (direkt och indirekt genom andra organisationer och nätverk); genomföra och aktivt delta i seminarier, workshops och konferenser och på så sätt bidra till kunskapsutveckling och samverkan samt generellt utveckla och stärka nätverket inom Sverige och mellan svenska aktörer och EU-organ. En central kanal för samverkan är ETIP Bioenergy.

Externa länkar

Hemsida för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.