Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förnybara drivmedel för global hållbarhet - Plattform f3 Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 210 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att bidra till gynnsamma förutsättningar för svensk industri och svenska forskningsaktörer för att bedriva forskning, utveckling och genomföra demonstrationsprojekt inom området förnybara drivmedel, med finansiering från EU. Genom sådana insatser bidrar Sverige också till en globalt miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar omställning av transportsektorn samt till en hållbar biobaserad ekonomi i stort. Syftet har nåtts genom ökat svenskt engagemang inom EU och genom påverkan på olika typer av planerings- och styrdokument, inom t ex SET-plansarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att påverka framtida arbetsprogram och utlysningar inom EU:s forskningsprogram, så att svenskt deltagande i FoI-projekt inom förnybara drivmedel främjas och underlättas. Särskilt har projektet bidragit till att påverka omfattning och prioriteringar för EU:s forskningsprogram efter 2020, genom aktiva bidrag till t ex SET-plansarbetet. Andra strategiskt viktiga effekter är en stärkt roll för svenska aktörer inom ETIP Bioenergy, stärkt nordisk samverkan, samt ökad kunskap hos svenska aktörer om EU-processer.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Chalmers Industriteknik, som värd för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3). f3, som en bred nationell centrumbildning, har utgjort basen och möjliggjort förankring hos svenska aktörer. För genomförandet har en arbetsgrupp, bestående av projektledare (Ingrid Nyström) och representanter för f3:s parter bildats. Gjorda insatser har anpassats efter aktuella processer inom EU, som till exempel utveckling av RED II och nya arbetsprogram inom H2020. På EU-nivå har f3 fokuserat på samverkan med ETIP Bioenergy och de insatser som genomförs där.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03499

Statistik för sidan