Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012
Slutrapport 2012-02515sv.pdf (pdf, 476 kB)

Syfte och mål

Hypotesen var att avancerade, lätta, multilager-strukturerade kompositer med goda barriäregenskaper och skräddarsydd bionedbrytbarhet kan produceras genom att kombinera polylaktid (PLA,), nanolera, tillsatser och massafiber-mattor. Ett biobaserat material lämpligt för interiöra komponenter i fordon. Resultaten stödjer hypotesen till viss del; tid-temperatur-superpositions-modellering indikerar att nanoleramodifierad PLA har längre livslängd än icke-modifierad PLA. Biodegraderbarhetsmålen är ännu inte verifierade.

Resultat och förväntade effekter

Termogravimetrisk analys visar förbättrad termisk stabilitet för PLA som modifierats med nanolera. Tid-temperatur-superposition har använts för att uppskatta livslängden hos nanomodifierad PLA med varierande mängd lera och olika additiver. TTS-resultaten indikerar längre livslängd för nanoleramodifierad PLA jmf ren PLA. Kompositer med massafibermattor som armering har tillverkats. Brandtester visar att kompositerna med modifierad PLA brinner långsammare och behåller sin form bättre under brand. Ytterligare tester pågår.

Upplägg och genomförande

Projektplanen var ambitiös. De planerade aktiviteterna har genomförts. Dock pågår provningen fortfarande. Fuktupptagstester startades när kompositerna var tillverkade men resultaten har inte blivit klara. Viss mekanisk provning återstår också. Det återstående arbetet slutförs i samarbete med LTU i ett studentprojekt som avslutas i december.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02515

Statistik för sidan