Förbättrade processer och produkter genom digitalisering av skogliga värdekedjor

Diarienummer 2018-02209
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 3 430 400 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA Spring 2018 - R&D&I Project

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbättra skogsindustrins konkurrenskraft genom att introducera digitala verktyg som nyttjar det digitala flödet över skogsråvaran för att bättre länka råvarans egenskaper till industrins behov och erbjuder möjligheter att stärka skogens värdekedjor. Projektet har följande mål: 1) Ta fram en branschgemensam infrastruktur för digital beräkning och kommunikation av råvaruegenskaper 2) Utveckla och utvärdera metoder för att öka industrins konkurrenskraft baserat på dessa data

Förväntade effekter och resultat

Projektets ska leverera verktyg för att kommunicera data om trädens egenskaper inom värdekedjan samt metoder och modeller för att använda dessa data till att beskriva den skogliga råvaran och effektivisera de skogsindustriella processerna. Dessutom ska projektet analysera konsekvenser av bättre kunskap om råvaran. Projektet förväntas öka skogssektorns resurseffektivitet och konkurrenskraft genom bättre råvaruutnyttjande, mer effektiva industriprocesser och produkter med efterfrågade egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Löptiden för projektet är augusti 2018 till juli 2020 och arbetet är uppdelat i fem olika arbetspaket. De medverkande företagen ingår alla i projektets styrgrupp som träffas regelbundet under projekttiden. Projektkonsortiet representerar en bred och djup kompentens inom hela värdekedjan från skog till olika industrier, vilket är en förutsättning för att säkerställa projektets relevans och kvalitet samt spridning av resultaten i hela sektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.