Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn - studier om upphandling och kontraktsstyrning

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ta fram en konkret modell för hur samhällsekonomiska aspekter kan inkorporeras i upphandling av väginvesteringar. Målet är att ge entreprenörerna incitament att finna innovativa trafiklösningar som tar hänsyn till samhällsekonomiska värden. Forskningen har teoretiskt utvecklat en ny kontraktsform, förseningsavgifter och även tagit fram förslag på konkreta texter till kommuners och Trafikverket förfrågningsunderlag vid vägarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en genomgående analys och konkret utformning av en förseningsavgift i vägentreprenader. Förslag på konkreta skrivningar till ett eventuellt förfrågningsunderlag är framtagna. I förlängningen finns potential för vägentreprenörer att utveckla innovativa trafiklösningar (läs mindre förseningar), möjligheter som inte finns med rådande kontraktsutformningar. Utöver intresse från praktiker (läs upphandlare) har även studien rönt intresse ur ett rent vetenskapligt perspektiv med en studie för internationell publicering.

Upplägg och genomförande

I nära samverkan med projektets styrgrupp har föreliggande projekt genomförts. Utöver tre styrgruppsmöten och en forskarworkshop har även projektledaren träffat flera av styrgruppsmedlemmarna bilateralt. Tack vare tips från styrgruppen har projektledaren besökt ett flertal entreprenörer och beställare för att säkerställa förslagets relevans. Studien, som innehåller en simulering av trafiken av Stadsgårdsleden i Stockholm, har även presenterats vid en akademisk konferens (ITEA) för att säkerställa vetenskaplig kvalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04746

Statistik för sidan