Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad metod för svetslagning av gjutjärnsgods

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att undersöka hur svetslagning av gjutjärn påverkar materialet och dess förväntade egenskaper. Målet var att minska mängden kostsam och resurskrävande kassation genom att öka kunskapen om och acceptansen för svetslagning som metod. Experimentellt arbete har utförts med syfte att undersöka hur svetslagning påverkar materialets struktur och egenskaper och därmed ökat kunskapen. Projektet har även diskuterats med andra aktörer för att öka intresse och acceptans. Inför ett fortsättningsprojekt har ytterligare tänkbara parter identifierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två olika inriktningar har undersökts; svetslagning av segjärn samt lagning av vitjärn med Cold spray. Resultatet visar att lagning av vitjärn inte fungerat som tänkt. Lagningen släpper för lätt, framför allt vid uppkapning. Svetslagning av segjärn har gett mer positiva resultat. I flera fall fås en metallurgisk bindning och lagningarna sitter kvar. Dock bildas avvikande strukturer och en del av dessa påverkar egenskaperna negativt. Dessutom bildas defekter såsom porer och sprickor. För att nå de förväntade effekterna krävs ytterligare arbete för vilket en god grund har skapats.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med två workshops för att kartlägga lämpliga applikationer för svetslagning, metoder som används idag samt förutsättningar. En litteraturstudie genomfördes för att sammanfatta kunskapsläget innan experimentellt arbete tog vid där olika gjutjärnsmaterial, tillsatsmaterial och svetsmetoder utvärderades för att undersöka hur svetslagning påverkar komponentens egenskaper och framför allt mikrostruktur. Detta var ett bra, strukturerat och rättframt sätt att angripa problemet som dessutom lagt en bra grund för fortsatt arbete inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04798

Statistik för sidan