Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 1 106 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt syftar till att förbättra kunskapen om alstringen av toxiska gaser från detonationen av civila sprängämnen i berg. Huvudsyftet är att minska personalens exponering för de toxiska spränggaserna. Projektet fokuserar på sprängning i dagbrott och under jord. Det allmänna målet är att stödja svensk gruvindustri, entreprenörer samt sprängämnestillverkare med resultat och rekommendationer för användning av sprängämnen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att minimera personalens exponering för toxiska spränggaser och optimera tiden för säkert återinträde i områden där sprängningen skett. Ytterligare mål är att uppnå en förbättrad anpassning av sprängämnen till bergförhållanden vilket i sig bidrar till minskade utsläpp av toxiska spränggaser och dess påverkan på yttre miljön. Genom att uppnå dessa mål kan man få förbättrad hållbarhet, ökad produktivitet (genom optimerade ventilationstider) samt ge stöd för utveckling av nya sprängämnen.

Upplägg och genomförande

Forskningsprojektet genomförs av forskare i samarbete med teknisk personal från industripartners. Projektet är indelat i två arbetspaket; detaljerade studier i lab. samt fältförsök i gruvmiljö.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01262

Statistik för sidan