Förbättra markstruktur i agroecosystem: [ImproSoSt]

Diarienummer 2018-02346
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Department of Soil and Environment
Bidrag från Vinnova 1 738 560 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Att bättre förstå för de mekanismer, interaktioner och återkopplingar I mark-rot-växt-systemet som styr utvecklingen av markens struktur. Att identifiera de ekofysiologiska processer som är viktigast för strukturutvecklingen. Att utveckla modeller som gör det möjligt att prediktera utvecklingen av markens struktur utifrån markens egenskaper (t. ex. vattenhalt, lufthalt, mekaniska egenskaper) och växters ekofysiologi (t. ex. tillväxt, transpiration och allokering av resurser).

Förväntade effekter och resultat

Att öka kunskaperna om växters potential att förbättra markstrukturen och därigenom tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster som produktivitet inom jordbruket, minskad risk för torka och översvämningar. Att visa hur grundläggande ämnesöverskridande forskning kan bidra till markanvändning som leder till god markstruktur och säker matförsörjning. Att öka samarbete och utbytet av kunskap mellan forskare och lantbrukare.

Planerat upplägg och genomförande

Design av experimentell utrustning har redan startats. De första prototyperna kommer att vara klara i september 2018. Experimenten kommer att genomföras under projektets första 18 månader. Dataanalys och modellutveckling genomförs under samma tidsperiod. Resultaten kommer att spridas både vetenskapligt (artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferenser) och till avnämare (t. ex. lantbrukare, rådgivare, berörda myndigheter) från och med hösten 2019.

Externa länkar

Soil Mechanics and Soil Management, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.