Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 3 855 765 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd syftade till att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Med hjälp av erfarenheter från 20 digitalt framgångsrika kommuner identifierades och beskrevs vad som kan möjliggöra respektive hämma utveckling, med digitalisering som hävstång. Fokus för arbetat låg på att beskriva HUR man gjort snarare än på VAD. Det gör resultatet användbart oavsett verksamhetsområde. Ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik tillgängliggörs nu för att gynna utveckling inom alla kommuner.

Långsiktiga effekter som förväntas

LEDA identifierade och beskrev nyckelfaktorer för lyckad förändringsledning med digitalisering som hävstång. Resultatet är rapporten Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring, samt en rapport som beskriver projektet och lärdomar av det. En oberoende analys av resultatets betydelse för praktiken samt koppling till befintlig forskning har genomförts. LEDA skapade ett starkt nätverk för fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte för deltagarna. Värdefulla lärdomar har dragits av att driva ett designbaserat och iterativt utvecklingsprojekt i stor skala.

Upplägg och genomförande

LEDA genomfördes som ett designbaserat projekt med fokus på öppenhet och samskapande, vilket krävde mycket av deltagarna. Lärdomar vi drar är att parametrarna geografisk spridning, stora och små kommuner samt två olika verksamhetsområden och lång projekttid, i kombination med ett ovant arbetssätt, blev för mycket och att vi inte riktigt nådde den deltagarnöjdhet vi önskade och därmed inte det vidare engagemang för spridning som vi hoppats på. Vi tror dock att projektmetoden är framgångsrik i mer homogena sammanhang och närmre det egna dagliga arbetet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02465

Statistik för sidan