Förändringsledning för ökad innovation i offentlig sektor

Diarienummer 2015-02574
Koordinator GOVERNO AB - GOVERNO
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Governos projekt har fokuserat på styrningens betydelse för ökad innovationsförmåga. Projektet har haft som övergripande syfte att stärka tjänsteutbudet och målet att utveckla en eller flera tjänster i nära samarbete med behovsägare. Syfte och delvis målen med projektet uppfylldes inom givna ramar. Utifrån Governos arbetssätt kommer tjänsten fortsatt att utvecklas och anpassas efter organisationers olika behov och förutsättningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades generera värde för dess deltagare. Det upplever vi att det har gjort. Genom att pröva och ompröva metoder har vi gemensamt byggt kunskap. Här har inte minst de gemensamma workshoparna varit av stort värde. Governo ser en tydlig nytta i att i nära dialog med behovsägare testa och utveckla idéer och tjänster, såsom att synliggöra hur styrning påverkar innovationsförmåga. Vi upplever också att arbetet genererat ett betydande värde för behovsägarna i Örebro kommun.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete med behovsägare i Örebro kommun. Genom intervjuer och workshops med chefer och medarbetare samt dokumentanalyser har tjänsten vuxit fram. Ledarskapslabbets workshopar samt möten med forskarna har också utgjort arenor för metod- och tjänste-utveckling. Den relativt långa projekttiden har utgjort viss utmaning tillsammans med att satsningen från VINNOVA, samt vårt egna projekt, har varit explorativ (vilket också varit positivt).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.