Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följeforskning Öppen innovation i industrin

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonmiska institutionen
Bidrag från Vinnova 956 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskningsprojektet syftar till att löpande följa och analysera ett flertal öppen innovation projekt och dokumentera hur de utvecklas, samt generera ökad kunskap om hur öppen innovation kan etableras i praktiken på bästa sätt. Projektet är i huvudsak forskningsinriktad, med avsikt att generera akademisk kunskap och sprida den i vedertagna forskningskanaler. Projektet kommer också att konstruktivt bidra till Vinnova-programmets delarapporter och slutrapport gentemot Näringsdepartementet.

Resultat och förväntade effekter

Intervjuer och möten ger deltagarna möjlighet till kritisk reflektion. Workshops och seminarier används för att diskutera projektets analyser och slutsatser. Vetenskapligt bidrar studien till följande forskningsfält: (1) Studier av open innovation som management-koncept och praktik, samt (2) studier av hur management-begrepp implementeras i olika industier. Forskningsmässigt publicerar vi i vetenskapliga tidskrifter inom innovation management och organization studies.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på en kvalitativ metodik där intervjuer, workshops, textanalyser och observationer utgör grunden för det empiriska materialet. Projektet innefattar även en interaktiv forskningsmetodik i vilken deltagande organisationers representanter aktivt deltar i att formulera forskningsfrågor och betona praktiska problem av relevans för studien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juli 2017

Diarienummer 2017-03263

Statistik för sidan