Följdinvestering Ersättningsmodeller

Diarienummer 2015-05825
Koordinator Stockholms läns landsting - Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram en ersättningsmodell för att effektivisera MDK för prostatacancer och som är återanvändbar inom andra cancerområden. För att kunna implementera resultatet har en enklare, aktivitetsbaserad modell föreslagits som ryms inom befintliga ersättningssystem och finansiering. För att uppnå målet har projektet föreslagit nödvändiga förändringar inom processer, organisation och teknik. Modellen bedöms vara generell, men införandet är beroende av lokal vårdstruktur i landstinget.

Resultat och förväntade effekter

Modellen och identifierade förutsättningar för process, organisation och teknik bedöms vara generella för alla typer av MDK och landsting. När modellen införts och förutsättningarna skapats anser vården att specificerade effektmål bör uppnås. Införandeplanen måste anpassas efter varje landstings lokala förutsättningar (finansiering, typ av utförare, organisation etc) för att lyckas. De förväntade effekterna per cancerområde kan också bli olika stora beroende på MDKs betydelse i vårdprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade aspekter som vårdavtal, finansiering, processer, organisation och teknik. Följande intressenter djupintervjuades: Öppenvårdsurologer Onkologer och urologer på sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Processledare på Regionalt cancercentrum Resultatet analyserades för att identifiera problemområden och lösningar som var acceptabla för de olika intressenterna. Detta sammanställdes i en rapport med en plan för implementering som Regionalt cancercentrum tar vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.