Följdinsats för plastfilmsvinnare

Diarienummer 2018-04402
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att öka användandet av återvunna konsumentförpackningar vid framtagandet av ny plastfilm. En plastfilm bestående av en blandning av nyråvara och granulat av återvunna förpackningar har tagits fram i tidigare projekt och målet här är att öka andelen återvunnet material. Det kommer bland annat ske genom utveckling av granulatet med hänsyn till processbarhet. Ytterligare mål är att utveckla en generell metod för kemiska analyser samt en metod för utvärdering av utrustningsslitage på grund av oorganiska föroreningar i det återvunna materialet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer ge en ökad kunskap om återvunnen plast och hur mycket termiska, mekaniska och kemiska egenskaper kan skilja mellan olika batcher. Genom att ta fram en metod för utvärdering av ökat slitage på utrustning till följd av en ökad förekomst av oorganiska föroreningar kommer den testbädd för plaståtervinning som Swerea IVF leder att utvecklas. En generell metod för kemisk analys ska utvecklas, vilket ligger till grund för framtida standardiseringsarbete. De här punkterna kommer tillsammans leda till en generell ökning av användandet av återvunnen konsumentplast.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets gång kommer flera batcher av återvunnet granulat att köpas in för att utvärdera mekaniska, kemiska och termiska egenskaper. För varje batch kommer även filmtillverkning ske. Genom att arbeta fram en ny metod för utvärdering av utrustningsslitage, med relevanta parametrar för filmblåsningsprocessen, kommer halt och typ av förorening kunna kopplas till grad av slitage. Projektet börjar med metodutveckling, för kemisk analys och slitage, och övergår sedan till resultatanalys. I slutet av projektet kommer projektresultat kommuniceras ut i relevanta kanaler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.