Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever

Diarienummer 2015-04624
Koordinator IFOUS AB
Bidrag från Vinnova 999 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Pilotprojektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras i grundskolan för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd. Målet är att ta fram ett vetenskapligt grundat underlag för en policydiskussion på nationell, kommunal och skolnivå om hur framtidens fjärrundervisning kan utformas för att stödja ungas lärande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till att:
> Lärare och ledare som deltar i projektet ökar sin kunskap och medvetenhet om fjärrundervisning och dess möjligheter och utmaningar.
> Innovativa lösningar, organisatoriskt, pedagogiskt och tekniskt, stimuleras.
> Ge vetenskapligt grundat underlag till policydiskussion om skolans digitala utveckling.
> Fler elever genom fjärrundervisning på sikt får tillgång till behöriga lärare, stöd och handledning.
> Bidra till en större beprövad erfarenhet om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Planerat upplägg och genomförande

Workshops arrangeras, med syfte att gemensamt utveckla innovativa metoder och tillvägagångsätt för att möta elevers behov. Deltagande skolor designar, planerar och genomför undervisningssituationer tillsammans med sina elever. Följeforskare vid Umeå universitet observerar, dokumenterar och analyserar lärandet som sker under och mellan fjärrundervisningssituationer. För att sprida och diskutera underlaget arrangeras seminarier med berörda målgrupper och politiker som kan bidra till framtida beslut om digitala möjligheter i framtidens skola.

Externa länkar

Innovation forskning och utveckling i skola och förskola Interactive Institute Umeå universitet