Fickultraljud för innovativ hjärtsviktsdiagnostik

Diarienummer 2016-02514
Koordinator Jämtlands läns landsting - Region Jämtland Härjedalen
Bidrag från Vinnova 992 150 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Syfte och mål

Att utveckla och validera en ny teknik för ultraljudsundersökning, s.k. fickultraljud, utfört av läkare eller sköterskor i primärvården, för att utesluta eller påvisa hjärtsvikt hos patienter med klinisk misstanke på hjärtsjukdom. Effektiv läkemedelsbehandling skulle därmed kunna erbjudas tidigare, och patienter besparas en mer komplicerad och kostnadskrävande undersökning. Vid projektavslut ska metoden vara validerad för användning i reell miljö. Resultaten redovisas i manuskript för publicering i internationella referentgranskade tidskrifter.

Förväntade effekter och resultat

Decentraliserad ultraljudsundersökning för diagnostik av hjärtsvikt (fickultraljud) kan möjliggöra tidigare diagnos och säkrare underlag inför beslut om behandling med effektiva läkemedel. Patienter där hjärtsvikt kan uteslutas efter en förenklad ultraljudsundersökning kan därmed besparas remittering till en mer resurskrävande undersökning. Vi vill med vetenskaplig metod tillföra nytt kunnande som är direkt tillämpbart i praktisk sjukvård, nationellt och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser att rekrytera totalt 250 studiepatienter från väntelistan över patienter som är remitterade till fysiologavdelningen, Östersunds sjukhus, för ultraljud på misstanke om hjärtsvikt, från läkare i primärvården. Undersökningarna utförs samma dag, referensmetoden (hjärtultraljud med standardteknik) efter studiemetoden (fickultraljud). Studiepatienterna undersöks av två personer oberoende av varandra. Härigenom har vi möjlighet att skatta variabiliteten inom metoden samt fickultraljudets prestanda jämfört med konventionellt ultraljud.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.