Färdplan för mekanisk metallografi

Diarienummer 2017-05425
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 060 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material

Syfte och mål

Projektet har som mål att ta fram en färdplan inom området mekanisk metallografi, ett område som fokuserar på relationen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos metaller och legeringar. Det långsiktiga målet är att främja industrins möjligheter till snabbare utveckling av nya avancerade material genom mer applikationsrelevant provning, underlättad och ökad återkoppling från provning och användning samt generellt ökad kompetens om mekaniska egenskaper hos metalliska material.

Förväntade effekter och resultat

Den framtagna färdplanen ska, genom att ligga till grund för framtida forsknings- och innovationssatsningar, stärka området mekanisk metallografi till nytta för svenska metalltillverkare och materialanvändare och även påvisa möjligheterna till inflöde av ny kompetens och nya infallsvinklar från aktörer inom exempelvis IT och datahantering. På längre sikt kommer resultaten att bidra till att tillgodose behovet av snabbare produktutveckling och utveckling av mer skräddarsydda och högpresterande material och produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att omfatta tre steg: 1. En utförlig och fokuserad kartläggning för att beskriva nuläge och utvecklingstrender inom mekanisk metallografi samt identifiera vilka som är de främsta aktörerna i Sverige och globalt 2. Sammanfattning av industrins behov inom området och identifiering av vilka som är de viktigaste frågeställningarna 3. Sammanställning av en färdplan för forskning och innovation avseende mekanisk metallografi i Sverige

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.