Fairtrail - digitala besiktningar av fastigheter

Diarienummer 2018-01107
Koordinator HIOTLABS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet med förstudien var att bedöma i vilken utsträckning digitala lekmannainspektioner av fastigheter kan ersätta fysiska besök av professionella besiktningsmän samt utvärdera de affärsmässiga förutsättningarna för denna typ av lösning. I projektet har vi fått bra grepp om möjliga lösningar samt de utmaningar som måste hanteras för att kunna kommersialisera lösningen.

Resultat och förväntade effekter

I den tekniska delen av projektet fick vi de svar vi hade hoppats på. Vi har byggt upp kompetens i teamet, testat och itererat möjliga lösningar, samt inte minst förstått möjligheter och begränsningar i genomförandet. I den affärsmässiga delen av projektet har vi haft nytta av att kunna demonstrera den tekniska lösning som tagits fram i projektet. Vi har fått god förståelse genom kunddialog kring affärsmässiga möjligheter och utmaningar samt inte minst börjat bygga marknadsintresse.

Upplägg och genomförande

Projektet har huvudsakligen utförts som planerat. Mer tid än planerat lades på de tekniska delarna, vilket gav oss god förståelse för våra komptensbehov samt vad som är realistisk ambitionsnivå i närtid för denna typ av lösning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.