Fab Lab Västernorrland

Diarienummer 2012-04599
Koordinator Ek. för. Samhällsbyggarna i Matfors - Samhällsbyggarna
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att skapa en grund för ett mobilt Fab Lab Mid Sweden är absolut uppnått och vi har en mycket bra början på en tredimensionellt hållbar plan för implementering av ett mobilt Fab Lab i regionen. Största utmaningarna har dock visat sig vara logistiken och valet av affärsmodell, dessa behöver vi fördjupa oss i närmare innan vi sätter samman den slutliga implementeringsmodellen. Samtliga projektdeltagare är också överens om att ett kvalitetssäkringssystem behöver tas fram men att detta inte kan göras förrän modellen utformats.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har väckt ett stort intresse och skapat en bred förankring av idén i hela länet och samtliga samhällssektorer. Under förstudien har vi involverat elever och lärare från både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor, fritidsledare, företagare, representanter från offentliga organisationer - samtliga ser en mängd fördelar och positiva effekter som skulle kunna uppnås genom ett mobilt Fab Lab. även de redan existerande stationära enheterna i länet, KomTech och Technichus, ser mycket positivt på idén och möjligheterna till samverkan.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts med hjälp av 21-modellen. Den bygger på en tämligen stor samverkansgrupp med jämlik representation från offentlig, privat och ideell sektor. Medverkade gjorde 6 aktörer från privat sektor, 7 från offentlig sektor och 6 från ideell sektor. Modellen fungerade utmärkt och resulterade i den breda förankring som eftersträvades. Genom 21-modellen skapas också nya långsiktiga relationer mellan aktörer från de olika sektorerna vilket i sig ger ett mervärde för de medverkande. Största utmaningen med 21-modellen är att hitta mötesdatum då alla kan delta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.