Experio Lab

Diarienummer 2013-01915
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
Bidrag från Vinnova 6 750 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Landstinget i Värmland driver Experio Lab vidare i ordinarie verksamhet. Samarbete med 6 andra landsting för gemensamt kunskapsutbyte och projekt har inletts. Nationella och internationella forskningsprojekt pågår. Designbranschens aktörer som SVID och näringsliv deltar och utvecklar sina erbjudanden. SP/RISE utvecklar sin kapacitet för tjänsteinnovation och design i en nationell plattform för innovation i vård., Projektet har lagt en stark grund för fortsatta satsningar för att med användarcentrerad innovation och design utveckla det svenska hälso o sjukvårdssystemet.

Resultat och förväntade effekter

I ansökan för pilotprojekt, Experio Lab, satte vi följande ambitionsnivå. En kraftfull etablering och integration med LiVs verksamhetsutveckling. Att utveckla en resurs för andra landsting för användarcentrerad tjänstedesign. Öka antalet innovationsprojekt. Att erbjuda design och undersökningsföretag möjlighet till utveckling. Att erbjuda akademi och institut möjlighet till kunskapsutveckling samt pröva möjligheten för näringsliv att delta. Dessa effekter har nåtts med undantaget att involverande av näringsliv inte skett med den grad av integration som vi önskat.

Upplägg och genomförande

Målet var att utveckla ett nationellt centrum för patientnära tjänsteinnovation, Experio Lab. Under projektet har flera scenarier för en hållbar driftsmodell testats. Helt inbäddat hos projektägaren LiV alternativt en samägd organisation mellan en eller flera partners som SP/RISE, andra landsting, akademi eller andra. Det har visat sig svårare än förväntat att skapa en gemensam organisation. Experio Lab drivs vidare som en del av LiV med ett samarbete med andra landsting. Samarbetet med SP/RISE, akademi och näringsliv kommer att fortsätta i nya former.

Externa länkar

Experio Labs hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.