European Incubators Network - EuroIncNet

Diarienummer 2016-04161
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 580 818 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Ambitionen är att skapa ett nätverk utifrån de tio bästa Västeuropeiska inkubatorerna enligt UBI Globals ranking. Nätverket skall med gemensamma kompetenser, metoder och marknadskontakter skapa en plattform för att stötta varandras respektive startupbolag i internationalisering. Nätverket skall kunna användas för att förstå hur väl den utländska marknaden passar startupbolagets affärsmodell och för att ta fram en lanseringsstrategi för den aktuella marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört program så skall minst tre UIC bolag ha en fungerande affärsverksamhet på mottagande marknad inom tre år. Minst tre av de fyra bolag som UIC tar emot som mottagande inkubator skall vara tillfredsställda med det analys och beslutsunderlag som arbetats fram. EuroIncNet skall ha blivit tillgängligt för övriga parter i Vinnonas program för Inkubationsstöd-Excellence, via UIC som nod samt för övriga parter i Växtzon. Minst tre Växtzonsbolag, utanför UIC, skall inom tre år ha nyttjat EuroIncNet för sin internationaliseringsstrategi.

Planerat upplägg och genomförande

Ett nätverk om sex Västeuropeiska inkubatorer är redan skapat. Principerna för stöd bygger på tre enkla steg. 1. Startupbolaget beskriver sin affärsmodell och business case summariskt. 2. Mottagande inkubator gör en förstudie om förutsättningar för etablering på aktuell marknad. 3. En lanseringsstrategi genomförs av startupbolaget och mottagande inkubator tillsammans. För detta arbete ersätts mottagande inkubator av beställande inkubator. Nätverket är tänkt att administreras av UIC på uppdrag av alla deltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.