EUREKA projekt E!9583 INPROX, Oxeon AB

Diarienummer 2014-06024
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 1 701 500 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att hitta en processlösning för alternativ stabilisering av kolfiberväv där vi utvecklar en process för att laminerar en slöja på armeringen vilket uppfyllts. Oxeon har genom projektet breddat sitt produktutbud och på så sätt kommit in på nya marknadssegment. Vidare har man hjälpt kunderna med att förbättra sina produkter genom förbättrade egenskaper så som mekanisk prestanda, slagtålighet, draperbarhet, injiceringsbarhet och sänkt vikt.

Resultat och förväntade effekter

Projektets har lett fram till en armeringslösning som kan impregneras i lösningsmedelsbaserade processer. Detta har varit projektets huvudmål och projektresultatet kommer ge Oxeon möjlighet att öka sina marknadsandelar inom flygsegmentet. Utöver detta har vi identifierat en rad ytterligare kundnyttor. Vi har tillsammans med kunderna kunnat bevisa nyttan för deras applikationer inom en rad olika projekt. Detta har lett till att vi under projektets gång fått order från en kund inom sportsegmentet samt testorder till kunder inom flyg och industri.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i 7 arbetspaket under en 24 månaders period. Arbetsmetodiken med styrgrupp, projektgrupper samt dedikerade operatörer som har jobbat med den nya processen har varit lyckad. Arbetspaketen har genomförts i planerad ordning och vi har hållit tidsplan och budget enligt fastställda ramar. Samarbetet med vår partner Reliant har varit framgångsrikt och vi har tillsammans kunnat lösa många tekniska problem som uppkommit i de olika arbetspaketen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.