Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka Celtic Plus CyberWI Q2D

Diarienummer
Koordinator Q2D SOLUTIONS I LUND AB
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Ett mål var att ta fram en programvara som ökar säkerheten i IoT nätverk under hela livscykeln av alla komponenter. En prototyp som kallas SenseSec har tagits fram. SenseSec hanterar driftsäkerhet och datasäkerhet. Det finns möjlighet att lagra uppgifter om de olika komponenterna för att följa deras livscykel. SenseSec är designat för att integreras med företags existerande system såsom system för användarhantering, ERP system eller SCADA system.

Långsiktiga effekter som förväntas

SenseSec är en programvara som delvis redan är i drift hos kund. Effekten av att använda SenseSec är att driftsäkerheten och datasäkerheten under hela IoT nätverkets livscykel kraftigt ökar. SenseSec är designat för att hantera säkerhet och livscykel i IoT nätverk oberoende av radioteknik.

Upplägg och genomförande

Olika radiotekniker för IoT utvärderades och dess säkerhet studerades. En partner i projektet hade utrustning och kompetens kring LoRa, vilket vi då inriktade oss på. Utrustning installerades och vi började bygga vår prototyp vi kallar SenseSec. Ett VA verk var intresserade av den valda IoT tekniken och vi testade möjligheter att mäta saker ute i fält. Vi körde också ett pilotprojekt med vår programvara SenseSec här. Ett företag som redan har IoT nätverk i drift blev ytterligare en kravställare. SenseSec installeras hos detta företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06341

Statistik för sidan