EUREKA Celtic NOTTS (Next Generation Over the Top Multimedia Services)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Målsättningen för NOTTS har varit att utveckla en arkitektur för tjänster som inkluderar avancerade metoder för mediedistribution tillsammans med monitorering av OTT-tjänster och QoE. NOTTS har tillhandahålliter tekniska lösningar och ett ekosystem relevant för projektets intressenter. NOTTS har även gett europeiska leverantörer av OTT-tjänster möjlighet att skapa intäkter genom förbättrade affärsmöjligheter. NOTTS har även utforskat affärsidéer där nätverksoperatören är en del av kedjan och tagit fram tekniska lösningar för detta. Målen har sammantaget uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultat för NOTTS är en ny tjänstearkitektur som inkluderar avancerade metoder för mediedistribution tillsammans med monitorering och styrning av QoE för OTT tjänster. NOTTS kommer att ge effekter på flera sätt. Vi ser förbättrade affärsmöjligheter för europeiska intressenter inklusive nätverksoperatörer som kan öka sina intäkter. Slutanvändare kommer att uppleva en förbättrad tjänstekvalitet och därmed en ökad tillfredsställelse med OTT-tjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Indra, Spanien. Arbetet har organiserats i arbetspaket, där varje arbetspaket har haft tasks som drivits av partners tex EABS, LTH, ALK och ACR från det svenska konsortiet. Projektet har haft partnermöten flera gånger om året kompletterat med telefonkonferenser. 2 workshops kring trafikmätningar har hållits av ACR. Stor vikt har lagts vid samarbeten speciellt inom området OTT content demand patterns vilket har resulterat i nya samarbeten men också delade dataset och en bred spridning av resultat inom både industri och forskarvärld.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.