Ett hälsosamt och aktivt liv och åldrande

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektperioden har projektdeltagarna arbetat mot syftet att generera en högkvalitativ ansökan till EIT inom området ´Healthy Living and Active Ageing´. Delmålen på vägen har varit att för detta ändamål bygga det europeiska konsortiet, identifiera tematiska vetenskapsområden, kartlägga utbildningsbehov, mötas, samt utveckla innovationsmöjligheter i samarbete med deltagande företag. Dessa delmål är huvudsakligen uppfyllda och konsortiet intar nu en stark position i konkurrensen om att formera en framtida KIC inom området.

Resultat och förväntade effekter

Bidraget har givit KI, KTH och UU möjlighet att utveckla samverkan med andra svenska aktörer som önskar medverka i KICen. Dessutom har Köpenhamns universitet anslutit sig till den svenska noden som därmed övergått i en Skandinavisk nod med stark position inom det Europeiska konsortiet. Vidare har SP anslutits samt de industriella kontakterna utökats. En webbportal med information om InnoLIFE var ett förväntat resultat men då utlysningen ej finns att tillgå vid projekttidens slut har denna portal ännu ej offentliggjorts.

Upplägg och genomförande

Ett antal möten/workshops i de oilka europeiska noderna har genomförts, dels med den verkställande kommittén som beslutar om strategi och styrning, dels med specifika arbetsgrupper. Tematiska arbetsgrupper har tillsatts och likaså temaöverskridande grupper som arbetar med utbildningsfrågan och innovationsutveckling. Dialogen med relevanta aktörer i och utanför Bryssel har intensifierats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.