Ett företagsperspektiv på öppna data

Diarienummer 2016-02743
Koordinator BISNODE SVERIGE AB - BISNODE INFORMATION, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 210 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna studie har kompletterat och breddat perspektivet från nulägesanalysen genom att utreda och öka förståelsen för näringslivets perspektiv på öppna data. I studien undersöks hur företagen använder öppna data och vilka resultat som har uppnåtts. Studien har fångat upp vilka utmaningar företagen står inför och deras behov för att kunna skapa värde utifrån öppna data. Därigenom är det möjligt att få en ökad förståelse av hur aktörerna agerar och samverkar samt hur dynamiken i området fungerar.

Resultat och förväntade effekter

Studien innehåller rekommendationer för att förbättra interaktionen mellan aktörerna inom området. De företag som använder öppna data är en heterogen grupp dataanvändare med olika behov. Myndigheterna behöver arbeta på ett användarorienterat sätt, där planer, resurser och hantering av öppna data anpassas till vad som är viktigt för externa utvecklare. Samarbetet mellan företag och myndigheter kan förbättras genom att företagen förtydligar vilken sorts data de är intresserade av och hur det är tänkt att användas.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts genom kvalitativa fallstudier baserade på intervjuer med nyttjare. Det insamlade materialet har analyserats utifrån olika aspekter för att förstå vilka utmaningar företagen står inför och de behov som de har för att kunna skapa värde utifrån öppna data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.