Etablering av tvärdisciplinär samverkan för smart digitalisering av den urbana regionen

Diarienummer 2016-05027
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Enheten för näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 820 645 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat förutsättningar för utvecklingen av en svensk modell för samverkan mellan stora organisationer, med syfte att ta tillvara den digitala teknikens möjligheter för att lösa stora samhällsutmaningar. Projektet har genomgående arbetat med att forma grupperingar av anställda inom kommun och landsting, forskare och industripartners med intresse att vidareutveckla och fördjupa frågeställningar för forskning och tekniska lösningar i form av produkter och tjänster utifrån det offentligas behov.

Resultat och förväntade effekter

Projektets nio DEMO-projekt har på olika sätt lett till insikten att nuvarande regelverk för upphandling visat sig tillräckligt dynamiskt. Lösningar kan utvecklas inom befintligt legalt ramverk för offentlig upphandling, så kallad förkommerisell innovationszon. Genom att metodiskt arbeta med ett transparent lärande i projektform med kunskap från akademi och industri säkerställs bättre kravspecar för upphandling i stor skala.

Upplägg och genomförande

En Think tank har träffats fysiskt varje vecka. Där har processutveckling för samverkan mellan åtta stora organisationer skett. Ett ramverk har tagits fram som samtliga parter står bakom. Projektet har genomgående använt Openlab som plattform för fysiska möten samt metodstöd inom Design thinking. KTH har bistått med koordinering med deltagande forskare i DEMOs och Råd. Vinnova har följt processen inom DDS under 2017 genom följeforskare, affilierad till KTH, vilket kommer att ge värdefulla insikter om hur triple-helix-samverkan kan skapas mellan åtta stora organisationer.

Externa länkar

www.digitaldemostockholm.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.