Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energiaskor - Ett hållbart konstruktionsmaterial

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att med ett helhetsperspektiv som grund skapa bättre möjligheter för användning av energiaskor i konstruktioner i samhället och på så sätt ersätta jungfruliga råvaror och därmed uppnå en ökad resurseffektivitet. I initieringsprojektet har fokus varit på att identifiera behov, förutsättningar och tänkbara lösningar för ökad askanvändning, att sammanföra relevanta aktörer samt att välja ut de lösningar som bedöms ha störst potential. Genom de två workshops som hållits inom projektet har dessa frågor belysts och företrädare inom branschen sammanförts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Slaggrus som konstruktionsmaterial i hårdgjorda ytor respektive flygaskor som bindemedelskomponent utgör de valda lösningar som kommer att utvecklas vidare i samverkansprojektet. För dessa tillämpningar finns stor potential, tydliga behov samt idéer om vilka aktiviteter som behöver genomföras för att för att möta behoven. Värdekedjorna för dessa lösningar är väl representerade bland projektparterna och övriga intressenter i projektet. De resultat som uppnåtts i initieringsprojektet utgör en bra bas för att genom efterföljande steg uppnå förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Arbetet i initieringsprojektet har i huvudsak byggts upp kring två workshops som hölls för företrädare inom värdekedjan (varav den ena endast för projektparter). Vid den externa workshopen utnyttjades grupparbeten utifrån fördefinierade frågor till att få input på relevanta frågeställningar. Underlaget har sammanställts och bearbetats av projektgruppen för att sedan ingå i projektrapporteringen och som grund för strukturen för samverkansprojektet. Parallellt har det förts en fortlöpande dialog med intressenter från branschen inför fortsatt samarbete i nästa steg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00659

Statistik för sidan