En svensk roadmap för grafenteknologier inom kompositer & ytbeläggningar

Diarienummer 2016-03881
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att leverera en färdplan för svensk utveckling och innovation kring grafenteknologi, särskilt avseende tillämpningar med kompositer och beläggningar. Målen var att identifiera möjliga tillämpningar av betydelse för svenskt näringsliv, att genomföra intervjuer med aktörer från 20 olika företag utvalda för att täcka in ett brett spektrum av möjliga tillämpningar, samt jämföra svenska och europeiska resultat. Roadmappen är färdigställd och kommer att distribueras med nästkommande nyhetsbrev från SIO Grafen (våren 2017).

Resultat och förväntade effekter

Målen var att identifiera möjliga tillämpningar med grafen i kompositer och beläggningar av betydelse för den svenska industrin och hur utvecklingen av dessa områden prognostiseras under de kommande 5 och 10 år. Avsett resultat har uppnåtts och färdplanen (road map) kommer att användas för SIO Grafens fortsatta strategiska arbete.

Upplägg och genomförande

Analyserna baserade sig på telefonintervjuer med svenska aktörer med känd verksamhet inom området. Resultatet sammanställdes i SWOT analys och färdplan. Målet var att göra 20 intervjuer. Tyvärr ledde brist på tid och tillgång till de identifierade aktörerna till att målet inte helt kunde uppnås. De 17 intervjuer som genomfördes omfattade dock hela det användningsområde som identifierats som viktigt i Sverige. Ett utkast på färdplanen presenterades på en öppen workshop där alla intresserade fick kommentera. Efter mindre justeringar sammanställdes den slutgiltiga versionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.