Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En materialplattform för tillverkning av kromatografiska stationärfaser från porösa polymera partiklar

Diarienummer
Koordinator DIDUCO AB - Diduco
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har lyckats utveckla en materialplattform för porösa polymera partiklar som bas för att tillverka ett flertal olika vätskekromatografiska stationärfaser med olika separationsselektivitet. Vi har även byggt en gedigen kunskapsbas kring tillverkning och kvalitetskontroll av polymera partiklar samt karakterisering av stationärfaser för jonkromatografi. Syntesmetodiken av partiklarna har även skalats upp inför kommande kommersialisering. Följdprojekt planeras inom företaget och diskuteras i samarbete med kommersiella partner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har i väsentlig grad bidragit till att etablera företaget som en intressant och kunskapsdrivande samarbetspartner och OEM leverantör på den globala marknaden för vätskekromatografi i allmänhet och för jonkromatografi i synnerhet. Detta har även haft positiva effekter på intresset för bolagets övriga produkter. Visst arbete med optimering av ytegenskaper hos separationsmaterialen kvarstår för att nå till en kommersiellt introducerbar produkt med förbättrade egenskaper mot tidigare material.

Upplägg och genomförande

Upplägget och utförandet av projektet i företagets egna lokaler har fungerat mycket bra medan de tekniska utmaningarna i syntesen har underskattats vilket gjort att projektet inte blivit klart inom den uppsatta tidsramen. Svårigheterna har dock bemästrats efter intensivt arbete, vilket har ökat kompetensen och erfarenheterna inom bolaget. Återkoppling från kunder, distributörer och konkurrenter, tillsammans samarbeten med universitet, har gett bolaget en bra sits för framtida tillväxt inom både material och metoder för en rad olika jonkromatografiska problemställningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05716

Statistik för sidan