En förstudie kring hur kognitiv robotik kan skapar nya dimensioner för MMI i bilar

Diarienummer 2011-03675
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 497 500 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2011-01835-en

Syfte och mål

Förstudien har uppnått sitt mål och syfte genom att (1) experimentet påvisar en skillnad i beteende/attityd beroende på upplevd nivå av intelligens, och (2) resultatet visar på att experimentupplägget där olika nivå av intelligens manipuleras kan användas i framtida studier som utforskar detta ämne ytterligare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från förstudien stödjer hypotesen ´att förares beteende/attityd förändras (ökar/minskar) i takt med upplevd intelligens´, och därmed kan ett fullskaligt projekt definieras som utforskar ämnet vidare.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för förstudien genomfördes ett experiment med 30 förare som fick interagera med bilar som upplevdes ha olika nivå av intelligens. Experimentet innefattade olika typer av navigeringssupport till förarna. Hypotesen som testades var att förares beteende/attityd förändras (ökar/minskar) i takt med upplevd intelligens, dvs., förares beteende/attityd fångades upp före och efter att de använt de olika typerna av navigeringssupporten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.