En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom

Diarienummer 2016-02211
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projektet syftar till att validera och kliniskt utvärdera en ny biooptisk metod för bedömning av mikrovaskulär funktion som en markör för kardiovaskulära sjukdomar

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska visa om mikrocirkulatorisk funktion kan prediktera utvecklandet av kardiovaskulär sjukdom. I så fall kan tekniken användas i primärvården på selekterade patienter som en tidig prediktor. Genom tidig prediktion kan preventiva åtgärder sättas in och patienter slussas till mera specialiserad vård. Detta leder till minskat lidande och skapar besparingar i sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Vår metod mäter blodflöde och lokal syresättning i mikrocirkulationen i absoluta och fysiologiskt relevanta enheter vilket är unikt. Vi ska validera metoden på optiska fantomer samt jämföra mätningar på människa med oberoende metoder i samarbete med Beckman Laser Institute, Irvine, CA, USA. Vi ska också studera sambandet mellan mikrocirkulatorisk funktion och kardiovaskulära sjukdomar i den stora populationsbaserade kohortstudien SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImaging Study; Hjärt-Lungfonden. Studien omfattar 5000 personer i Linköping.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.