ELOV Energy-efficient LOw-emission Vehicle laboratory, att skapa testbädden

Diarienummer 2014-01491
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden ELOV syftar till att bli en unik resurs med möjlighet att simulera miljöpåkänningar på personbilar, lastbilar och bussar. Testbädden har inte kunnat etableras ännu eftersom projektet inte har lyckats redovisa en detaljerad affärsmodell inklusive finansieringslösning för testbäddens uppbyggnad och drift. Sammanfattningsvis har ELOV-projektet kommit så långt som är möjligt under dagens förutsättningar. Energieffektiva transporter, minskade emissioner och kortare ledtider för fordonsindustrin är fortfarande mycket relevanta målsättningar.

Resultat och förväntade effekter

Samverkans mellan högskolor, industri och forskningsinstitut har etablerats, främst genom det gemensamma arbetet att ta fram en plan för forskning och innovation. En teknisk specifikation och de ritningsunderlag som tagits fram under förstudien har vidareutvecklats. En affärsplan finns, men måste ändras ytterligare en gång innan affärsmodellen håller. Planen för Forskning och Innovation kan användas när ELOV-parterna formulerar projekt inom området. Driften av ELOV var planerad att starta 2016, men detta kommer inte att hinna ske.

Upplägg och genomförande

Grunderna för ELOV har lagts i en förstudie inom Vinnovas program för testbäddar inom miljöteknik samt med stöd av Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter. I arbetet har samverkan mellan industri, forskningsinstitut och högskola skett. Olika grupperingar har hanterat olika frågor; en samverkansgrupp för organisationernas ledningar, en styrgrupp för strategiska beslut, en teknikgrupp för den tekniska specifikationen och en forskningsgrupp för forskningsplanen. Delresultat har dokumenterats och spridits mellan projektpartnerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.