EKG-registreringssystem optimerad för AF-screening

Diarienummer 2016-02997
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 132 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Syfte och mål

Projektets mål uppfylldes. Ett viabelt design- och interaktionskoncept för tum-EKG anpassad för stora screeningprogram togs fram. Kundkrav och tekniska förutsättningar för produkten utreddes. Genom produkten kommer kostnadseffektiviteten för förmaksflimmerscreening kunna stärkas ytterligare och därmed incitamentet för screening.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram färdiga designkoncept inklusive fysiska modeller. En lösning för interaktionsdesign har tagits fram. Vidare har kundkrav och tekniska förutsättningar för produkten befästs. Projektets övergripande mål om en enkel, robust och kostnadseffektiv lösning har nåtts. Genom projektet har Zenicor goda förutsättningar att initiera nästa fas i produktutvecklingen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som del av inledande definitions- och specifikationsfas i utvecklingsprojektet. Projektet bedrevs i samarbete med expertis inom industridesign. Arbetet bedrevs iterativt med tät återkoppling. Efter varje iteration av designen genomfördes en workshop för att bedöma design och användbarhet. Parallellt genomfördes krav- och tekniska utredningar. I kravanalysen ingick konsultationer med professionella användare. Efter genomfört projekt har projektet färdiga designkoncept och kravbild för start av formell produktutvecklingsfas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.