Eivor och Mai - Forsknings-och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med maktperspektiv

Diarienummer 2013-02658
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Eivor & Mai syftar till att bidra till ökad jämställdhet inom filmbranschen och materialforskningen i Sverige samt att vidareutveckla och förbättra metoder för jämställdhetsarbete vid utformning av förändringsprojekt. Båda dessa målsättningar har uppnåtts. Metoden fungerade stödjande i arbetet och kombinationen av kunskaper om genus och organisation med reflektionsövningar bidrog till ett mer initierat och handlingsinriktat förändringsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Eivor & Mai har bidragit till ökad genusmedvetenhet inom branscherna materialforskning och filmproduktion i Sverige, vilket kunde bekräftas både på den avslutande träffen i projektet i november 2014 samt på en återträff i september 2016. Under 2017 publiceras en rapport där projektet beskrivs och analyseras och en vetenskaplig artikel där de empiriska resultaten och teoriutvecklingen om metoder i förändringsarbete presenteras.

Upplägg och genomförande

Eivor & Mai har som syfte att utveckla hur enkönade och könsblandade grupper kan användas på ett medvetet sätt i förändringsprojekt. Ytterligare en dimension är spegling i en annan bransch. Projektet har en interaktiv och processtyrd utformning, vilket innebär att kunskapsinhämtning varvas med övningar där reflektion står i centrum. Metoden uppskattades av deltagarna. I analysen beskrivs lärdomar om olika typer av gruppsammansättningar för ökad genusmedvetenhet och kreativa initiativ.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.