Eivor och Mai - Forsknings-och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med maktperspektiv

Diarienummer 2013-02658
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 3 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Eivor & Mai syftar till att bidra till ökad jämställdhet inom filmbranschen och materialforskningen i Sverige samt att vidareutveckla och förbättra metoder för jämställdhetsarbete vid utformning av förändringsprojekt. Båda dessa målsättningar har uppnåtts. Metoden fungerade stödjande i arbetet och kombinationen av kunskaper om genus och organisation med reflektionsövningar bidrog till ett mer initierat och handlingsinriktat förändringsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Eivor & Mai har bidragit till ökad genusmedvetenhet inom branscherna materialforskning och filmproduktion i Sverige, vilket kunde bekräftas både på den avslutande träffen i projektet i november 2014 samt på en återträff i september 2016. Under 2017 publiceras en rapport där projektet beskrivs och analyseras och en vetenskaplig artikel där de empiriska resultaten och teoriutvecklingen om metoder i förändringsarbete presenteras.

Upplägg och genomförande

Eivor & Mai har som syfte att utveckla hur enkönade och könsblandade grupper kan användas på ett medvetet sätt i förändringsprojekt. Ytterligare en dimension är spegling i en annan bransch. Projektet har en interaktiv och processtyrd utformning, vilket innebär att kunskapsinhämtning varvas med övningar där reflektion står i centrum. Metoden uppskattades av deltagarna. I analysen beskrivs lärdomar om olika typer av gruppsammansättningar för ökad genusmedvetenhet och kreativa initiativ.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.