Effektivisering av svartlutsindustningen i pappermassaindustrin

Diarienummer 2017-03903
Koordinator Cevaps AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Faktorer som ger minskad inkrustbildning vid indunstning av svartlut på befintligt barrvedsmassabruk har identifierats och aktiva substanser har analyserats och identifierats. Informationen och erfarenheter har tillämpats i laboratorieförsök, där både högre halter av lösta oorganiska salter uppnåtts under indunstningen och sammansättningen på de oorganiska utfällningarna förändrats. I enlighet med resultaten kan problem med inkruster i indunstningen minskas med tillsats av identifierade substanser.

Resultat och förväntade effekter

Det första delmomentet, fas 1, är uppnått genom att inkrustinhibering påvisats genom tillsats av identifierade substanser i lämpligt steg under indunstningen. Enligt laboratorieförsöken är det möjligt att både öka halterna av oorganiska salter i lösning och få oorganiska utfällningar som erfarenhetsmässigt faller i bulk. Då metoden enligt detta är dubbelverkande bör möjligheterna att tillämpa detta på tilltänkt marknad ha stärkts ytterligare.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med den ursprungliga planen där RISE Bioekonomi/Bioraffinaderi & energi konsulterats vad det gäller analyser och laboratorieförsök. Genom att kombinera våra kompetenser har framgångsrika synergieffekter erhållits, vilket lovar väl inför framtida projektmöjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.