Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd

Diarienummer
Koordinator Lapplands Kommunalförbund - Kansliet, Kiruna
Bidrag från Vinnova 304 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Projektet har undersökt behovet och förutsättningarna för att ta fram ett kompensatoriskt digitalt modersmålsstöd i första hand för elever inom vård- och omsorgsutbildning via komvux. Detta för att eleverna bättre ska kunna tillgodogöra sig och slutföra utbildningen. Planeringsprojektet har förankrat idén och prövat den mot olika intressenter som elever, lärare och arbetsgivare samt gjort en omvärldsanalys. Idén är förankrad i den pedagogiska forskningen och en projektgrupp är under bildande för att göra en ansökan och en budget för ett utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av att omvårdnadsutbildningen bedrivs med ett kompensatoriskt digitalt modersmålsstöd skulle vara stora. Fler elever skulle ha möjlighet att snabbare klara av omvårdnadsutbildningen med godkända betyg samt med djupare förståelse för kursinnehållet, med mindre studielån och större anställningsbarhet. För samhället innebär det lägre utbildningskostnader, ökad andel utbildad arbetskraft och en snabbare integration i samhället. Idén kan även omsättas till andra utbildningsområden och andra utbildningsnivåer.

Upplägg och genomförande

Projektet har gjort en omvärldsanalys och undersökt vilka olika modeller för språkstöd på modersmål som finns och vilka tekniska lösningar som har använts. Analysen visar vidare att kvalitetssäkringen av översättningarna till svenska kommer att bli ett stort arbete. Projektet har identifierat moment i kurserna inom omvårdnadsutbildningen som upplevs svåra att förstå för elever med ett annat modersmål än svenska och som lärarna upplever svåra att förklara för elever med ett annat modersmål än svenska. Arbetet pågår med en projektplan för ett utvecklingsprojekt inom Vinnova FRÖN.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05925

Statistik för sidan