ECSEL 2017 RIA aFarCloud “Mälardalens högskola”

Diarienummer 2018-01459
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 845 450 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Syftet med projektet att utveckla metoder och teknik för att effektivisera jordbruket. Målet är att göra det möjligt för många att bedriva hållbart jordbruk i flera avseenden som utnyttjande av resurser, minimera behovet av expertkunskap och generellt sätt öka automationsgraden.

Förväntade effekter och resultat

Att utveckla teknik som sammanknyter befintliga system för modernt jordbruk, med landvinningar inom robotteknik, sensornätverk och analys av sensordata från djur- och växtproduktion. Att med hjälp av sensorer kunna klassificera djurs status och hälsa, optimera bevattning och näringstillförsel för bete och växtproduktion. Resultatet kommer att utmynna i ett antal tjänster och tjänsteplattformar som skapar nya möjligheter och gör jordbruket mer resilient mot klimatpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer man att ta fram en distribuerad plattform för att möjliggöra användningen av autonoma system, m.a.o. robotar, och ”cyber-physical systems” som fungerar i realtid och i relevanta miljöer. De föreslagna lösningarna kommer att integreras med existerande system för att demonstrera hur framtida lösningar kan se ut. Verktyg för att samla in, processa och presentera data, samt stöd för övervakning och beslutsstöd är andra tjänster som kommer att utvecklas. Konsortiet består av aktörer från hela värdekedjan där framförallt företagen spelar en viktig roll.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.