Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECO Governance

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en metodik för ECO GOVERNANCE som möjliggör att vi kan lösa och förklara allt mer komplexa utmaningar för den hållbara staden och därvid kraftigt öka exporten av tjänster och produkter med holistiska ansatser. Vi kan konstatera att en metodik utvecklats men att den behöver förfinas i steg 2. Vi har förstärkt möjligheterna till exportökning genom att bilda ett starkt leverantörskonsortir för biogas med deltagare från Xylem,Purac,Malmbergs,IVL,ENVAC och Scania.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår tes är att exporten av systemlösningar hämmas av att vi inte dokumenterat hur detta har införts i Svenska kommuner. När vi nu dokumenterat det kan vi på ett bättre sätt övertyga den offentliga/politiska aktören i utlandet hur detta kan ske och på vilka grunder. Det som behövs ytterligare är att studera hur beslutsprocessen är i t.ex Kina och Indien . Då kan vi ta fram en strategi för hur vi ska kunna marknadsföra svenska systemlösningar samtidigt som vi fångar upp regionala /nationella särdrag. I steg 2 vill vi testa detta i två pilotstäder för att undersöka om det kan omvandlas till affärer

Upplägg och genomförande

Vi har i förstudien via intervjuer och skriftligt material studerat hur Linköping infört biogasbussar som förbättrat luftkvaliten genom att slam och organiskt avfall omvandats till metangas som sedan uppgraderats till fordonsbränsle . I Borlänge har vi studerat hur staden infört fjärrvärme och en avfallseldning med energiåtervinning som i kombination med energiöverföring från SSAB och Stora Enso medfört att Borlänge kan värmas utan tillsats av fossila bränslen. Baserat på dessa har en metodik utkristalliserats. En leverantörsgrupp för export av biogaslösningar har skapats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00429

Statistik för sidan