EASE Embedded Applications Software Engineering

Diarienummer 2011-00144
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är nått med forskning i världsklass särskilt inom empirisk software engineering, indikerat av publikationer och engagemang i forskarsamhället. Syftet att ge näringslivet en konkurrensfördel har uppnåtts via centret inom specifika, smala fält, medan via grundutbildningen har kompetensförsörjningen gett ett tillskott inom ett bredare fält. Det finns dock många ytterligare områden att säkerställa kompetens inom, vilket de begränsade resurserna inte räcker till.

Resultat och förväntade effekter

Inom centret har ett intensivt utbyte mellan industri och akademi skett, i fler än 200 möten, doktoranders arbete hos partnerna och industridoktorander. En partner har växt kraftigt i perioden, medan två partner har drabbats av kraftiga nedskärningar, så det är omöjligt att bedöma effekterna på industriell tillväxt. Grundutbildningen vid LU har ökat med 1/3 i perioden och BTH har verkat i ett projekt för fortbildning för industriaktiva inom software engineering.

Upplägg och genomförande

Det tematiska upplägget har fungerat väl där det funnits tydliga intressenter hos företagen och det hållits regelbundna möten. Kopplingen parvis mellan företag och mellan akademipartners har gett nya perspektiv. Tillgång till arbetsplats och ID-kort på företagen har gett bra förutsättningar för doktorander, medan omorganisationer ibland har försvårat kontinuiteten.

Externa länkar

Centrets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.